DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

STT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Ngô Thị Oanh
Hiệu Trưởng
0916989012
2
Nguyễn Thị Hạnh
 P.Hiệu Trưởng
0962136956
3
 Lê Thị Hương
P.Hiệu trưởng
 0915412564
4
 Triệu Thị Thanh
P.Hiệu trưởng
 0988991018